Informace o nás

 

SENIOR KLUB  - založení

 

Ustavující schůze Senior klubu Velká Polom z.s. se uskutečnila dne 2.10.2014 od 17 hodin v sále Kulturního střediska! 

 

Stanovy spolku „Senior klub Velká Polom z.s.“

 

návrh schválený ustavující schůzí

 

Čl. 1. Název, forma a sídlo spolku

Název: Senior klub Velká Polom z.s. (dále jen klub)

Forma: Právnická osoba založená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, Část 1, Hlava II, Díl 3, odd. 2, pododd. 2 Spolek, v platném znění od 1.1.2014

 

Sídlo: Obecní úřad Velká Polom, Opavská 58, 747 64 Velká Polom

 

 

Čl. 2. Charakter spolku

 

Klub je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým sdružením fyzických a právnických osob, bez ohledu na jejich pohlaví, vzdělání, rasu, národnost, náboženské vyznání a politické přesvědčení, sdružených na základě společného zájmu.

 

Čl. 3. Cíle a činnosti spolku

 

Cílem klubu je vytvářet podmínky pro praktickou činnost seniorů obce Velká Polom v oblastech:

a) kulturní

b) sociální

c) společenské

d) sportovní

 

Čl. 4. Členství

 

1. Členy klubu mohou být fyzické osoby starší 21 let a právnické osoby s trvalým bydlištěm/sídlem na území ČR, kteří souhlasí se stanovami a cíli klubu.

2. Zakládajícím členem klubu je každý, kdo se dostaví na ustavující schůzi, splňuje podmínky pro členství, zapíše se do listiny přítomných a podepíše se k údaji o svém jménu a bydlišti/sídlu (§ 223 Občanského zákoníku - OZ).

3. Členství vzniká také dnem, kdy Rada klubu rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Rada klubu o přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání po dni podání přihlášky.

4. Rada klubu na svém prvním oficiálním zasedání po ustavující schůzi pověří Předsedu klubu vedením neveřejného seznamu členů, který je určený výhradně pro interní potřeby klubu. Při jeho vedení se musí dodržovat ustanovení OZ (§ 236 a související).

5. Rada klubu, po schválení členskou schůzí, může udělit čestné členství v klubu a to zasloužilému členu nebo jiným způsobem veřejně významnému členu i nečlenu klubu, spojené s veřejným předáním čestného diplomu, věcného daru nebo osvobozením od placení příspěvku klubu.

6. Po schválení na členské schůzi Rada klubu vyhlásí pro každý kalendářní rok výši a splatnost členského příspěvku.

7. Členství v klubu zaniká vystoupením, vyloučením nebo úmrtím. Po zániku členství musí být tento člen vymazán ze seznamu členů. Vyloučení člena se řídí ustanoveními § 238 - § 242 platného OZ.

 

Čl. 5. Práva a povinnosti členů klubu

 

1. Právem člena je:

a) podílet se na činnosti klubu a být o této činnosti průběžně informován

b) obracet se na orgány klubu s podněty, návrhy a stížnostmi

c) volit orgány klubu nebo být do nich volen

d) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti klubu

e) využívat benefitů získaných činností klubu pro jeho členy

Nikdo nesmí být nucen k účasti v klubu a nikomu nesmí být bráněno z něho vystoupit.

Členové klubu neručí za jeho dluhy.

 

2. Povinností člena je:

a) dodržovat stanovy klubu

b) hájit dobré jméno klubu

c) sledovat a aktivně se podílet na dění v klubu

d) respektovat rozhodnutí nadřízených orgánů klubu

e) platit stanovený členský příspěvek

 

Čl. 6. Orgány spolku

 

1. Členská schůze

- je nejvyšším orgánem klubu, svolává ji statutární orgán klubu nejméně jednou ročně

- je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny členů

- schvaluje všechna svá usnesení prostou většinou hlasů a řídí se ustanoveními § 248 - § 257 OZ

- schvaluje Stanovy klubu

- volí, příp. odvolává Radu klubu a Revizora klubu

- schvaluje zprávu o činnosti a o hospodaření klubu za předchozí období

- schvaluje rozpočet klubu na příští období

- určuje koncepci činností klubu na další období

- schvaluje zřízení dalších organizačních složek klubu plně podléhajících stanovám a Radě klubu.

- schvaluje výši členských příspěvků

- rozhoduje o zániku klubu

- vede o svých jednáních zápis, který je přístupný všem členům klubu

 

2. Rada klubu

- je volena členskou schůzi na 2leté funkční období a má lichý počet členů, min. však 3 členy

- rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy

- volí ze svých řad předsedu klubu, místopředsedu a hospodáře klubu

- řídí a organizuje činnost klubu mezi členskými schůzemi

- rozhoduje o přijetí zájemce za člena klubu

- jednání Rady se mohou zúčastnit i další, i nepozváni, členové klubu

- z každého zasedání Rady vyhotoví předsedající zápis podepsaný všemi přítomnými členy Rady

- svolává členskou schůzi klubu min. jednou za rok

 

3. Předseda klubu

- je statutárním orgánem spolku, zastupuje klub na veřejnosti a jedná jeho jménem

- svolává jednání Rady klubu nejméně jedenkrát měsíčně

- připravuje a přednáší zprávu o činnosti na členské schůzi

- vede seznam členů klubu a další podpůrné evidence a statistiky

- umožní všem členům klubu nahlížet do zápisu z členských schůzí a dalších souvisejících materiálů

 

 

Čl. 7. Hospodaření spolku

 

1. Klub je neziskovou organizací a hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků, dotací a darů či vlastní aktivitou.

2. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činností klubu, řádně doložené účetními doklady.

3. Klub může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou či jinou osobou pro finanční zajištění své činnosti.

4. Za hospodaření klubu zodpovídá statutární orgán, průběžně ho eviduje hospodář klubu.

5. S výsledky hospodaření seznamuje hospodář každou řádnou členskou schůzi.

6. V případě zániku klubu je jeho majetek po provedené likvidaci předán Obci Velká Polom.

 

Čl. 8. Revizor klubu

 

1. Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze.

2. Volí ho členská schůze na 2leté funkční období.

3. Revizor klubu připravuje revizní zprávy a posudek výroční zprávy, tyto předkládá členské schůzi.

 

Čl. 9. Závěrečná ustanovení

 

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 2.10.2014.

3. Stanovy nabývají účinnost dnem registrace klubu příslušným státním orgánem.

 

Potvrzuje: ing. Radim Holeček